Wado-Ryu Academy -leiri 4.11.-5.11.2017 (Oulu), #Sensei Tran Hieu Minh 7.dan Renshi